ترکیب از سنگ معدن روی، قبل از آن را به سنگ شکن می رود